நகரம் நானூறு – 2

“பூனையுடன் பால்குடிக்கும் பிள்ளைபோல் பற்று.”

“வீடெல்லாம் துள்ளி இறையும் துளிப்புலி”

View More நகரம் நானூறு – 2