காவடி ஆட்டம் – ரிச்மண்ட் தமிழ்ச் சங்கம்

ரிச்மாண்டிலுள்ள தமிழ்ச் சங்கத்தினர் நடத்திய தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழாவின் போது குழந்தைகள் நிகழ்த்திய காவடிச் சிந்து.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ZDWcLfKHw9k[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *