கட்டிப்பிடி திருமணம்!

கோட்டு, சூட்டு அணிந்து கொண்டு கண்டவனையெல்லாம் கட்டிப் பிடித்து முத்தம் கொடுப்பதுதான் பண்டைய தமிழ்க் கலாசாரமாம். இதனை ஆரியர்கள் வந்து கெடுத்துவிட்டார்களாம்!

இந்தக் கட்டிப்பிடி கலாசாரத்தை மீட்டெடுத்து தமிழ்ச் சமுதாய மலுமர்ச்சிக்கு பெருந்தொண்டு புரிகிறார்கள் இந்தக் கிறிஸ்தவ தமிழ்க் கலாசார காப்பாளர்கள்.

ஆகா, இதுவல்லவா “டைனாமிக் திருமணம்”!

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=umojiUlVAso[/youtube]

4 Replies to “கட்டிப்பிடி திருமணம்!”

  1. இதனைக்காணும் மக்கள் விழீப்புனர்வு பெறுவார்க்ளாக‌

  2. I congratulate Mr.S.K for his efforts.

    Mr. S.K I request you to send this video to all TV Channels who are actually interested in our culture and let them strongly condemn this act.

    Then only mass can be informed.

    I sincerely hope that atleast couple of TV Channels will certainly do the needful.

  3. This is atrocious! We must condemn this assault on our culture by the satanic christists.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *