சைனஸ் தொந்தரவு நீங்க – ஹடயோக வழி

சளி, சைனஸ் தொந்தரவு நீங்க – ஹடயோக வழியை உலகம் தேர்ந்தெடுக்கிறது. இந்த நேதி முறை இப்போது உலகில் மிகவும் பிரபலமடைந்துவருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *