நடிகர் சிவகுமாரின் கம்பராமாயண உரை

நடிகர் சிவகுமார் சமீபத்தில் சென்னையில் மக்கள் தொடர்பு அமைப்பின் சார்பில் நிகழ்த்திய கம்பராமாயண உரையை இங்கு நீங்கள் கேட்கலாம்.

நன்றி: பாட்பஸார்.காம்

3 Replies to “நடிகர் சிவகுமாரின் கம்பராமாயண உரை”

  1. Actor Shri Siva Kumar’s oration on Kamba Ramayana was explicit.
    It is highly encouraging to note that an Actor of the Tamil tinsel world, which is otherwise steeped in Dravidian politics, mustered enough courage to come out vociferously on Kamba Ramayana.

  2. Dear Sir,
    I am Dinesh. I would like to your speech. your;s speech is very powerful & energetic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *