ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரணம்: மாதா ஸ்ரீ அமிர்தானந்தமயி தேவி

மாதா ஸ்ரீ அமிர்தானந்தமயி தேவி அவர்கள் மனதை உருக்கும் வண்ணம் ‘ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரணம் மம’ என்று பாடுவதை இந்த நன்னாளில் கேளுங்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *