ஓம் சாந்தி!

அனைவருக்கும் அனைத்து மங்களமும் உண்டாகட்டும். அமைதி நிலவட்டும். நிம்மதியான வாழ்வு அமையட்டும்.

ஓம் சாந்தி, சாந்தி, சாந்தி!

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=zNuHTG6TRfw[/youtube]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *