பிராணாயாமம் (மூச்சுப்பயிற்சி) – ஸ்ரீ ராம்தேவ் – 1

One Reply to “பிராணாயாமம் (மூச்சுப்பயிற்சி) – ஸ்ரீ ராம்தேவ் – 1”

  1. அருமையான பயிற்சி…. இதில் ஏற்படும் அமைதிக்கு உவமை இவ்வுலகில் இல்லை…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *