கென்யர்கள் பாடும் பாரத தேசிய கீதம்

இந்திய தேசிய கீதத்தை இந்தக் கென்யர்களின் அழகுக் குரலில் கேட்கும்போது பரவசம் ஏற்படவில்லையா! கேளுங்கள், ரசியுங்கள்.

One Reply to “கென்யர்கள் பாடும் பாரத தேசிய கீதம்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *