விவேகானந்த கேந்த்ரா: புத்தக வெளியீட்டு விழா

2 Replies to “விவேகானந்த கேந்த்ரா: புத்தக வெளியீட்டு விழா”

  1. மகிழ்ச்சி புத்தங்களின் விலையை குறுப்பிட முடியுமா ? விழ முடிந்த பிறகு இணையத்தின் வாயிலாக வாங்க என்ன வழி ?

    நன்றி,

    சஹ்ரிதயன்

  2. இந்நூல்கள் எல்லாம் அதிக அளவில் விற்பனையாகி, விவேகானந்த சிந்தனைகள் உலகெங்கும் பரவ அவரவராலாகும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *