கம்ப ராமாயணம் – மூலம், உரை, மொழிபெயர்ப்பு

பால காண்டம்

கம்பர்

இயற்றிய

இராமாவதாரம்

(கம்பராமாயணம்)

பாயிரம்

கடவுள் வாழ்த்து

உலகம் யாவையும் தாம் உளவாக்கலும்,

நிலைபெறுத்தலும், நீக்கலும், நீங்கலா

அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் அவர்

தலைவர்; அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே. 1

சொற்பொருள்: அலகு – அளவு

எல்லா உலகங்களையும் ‘உள எனும்படியாக ஆக்கல், அவற்றைத் தத்தம் தன்மையில் தொடரச் செய்தல், அழித்தல் ஆகிய முடிவற்ற விளையாட்டுகளைத் தொழில்களாக உடையவர் எவரோ அவரே தலைவர். நாம் அவரையே சரண் அடைகிறோம்.

Translation: We surrender unto our Lord who indulges in the endless games of Materialising, Establishing and Destroying all (that is known as) the Worlds.

Elucidation: It is He who makes ‘Existence’ from ‘Nothingness’; Protects, Saves and Maintains; and brings about the Destruction of all this that is known as the Worlds, Galaxies and the Universe. These are the Games Endless that He indulges in. We surrender unto Him.

சிற்குணத்தர் தெரிவு அரு நல்நிலை

எற்கு உணர்த்த அரிது; எண்ணிய மூன்றினுள்

முற் குணத்தவரே முதலோர்; அவர்

நற்குணக் கடல் ஆடுதல் நன்றுஅரோ. 2

சொற்பொருள்: சிற்குணத்தர் அறிவு என்னும் குணத்தை உடையவர்; ஞானியர். எண்ணிய மூன்றினுள்: சத்வ, ராஜஸ, தாமஸ குணங்கள் மூன்றனுள். முற்குணத்தவர் சத்வ குணத்தவர்

மிகச் சிறந்த ஞானியர்களாலேயே உணர முடியாததாகிய ஈசனுடைய தன்மையை என்னாலா சொல்ல முடியப் போகிறது! அது எனக்கு மிகவும் அரிதாகிய ஒன்று. சத்வம், ராஜஸம், தாமஸம் எனப்படுபவனவற்றுள் முதன்மையாகிய சத்வ குணம் நிறைந்தவரே தேவர்கள் அனைவருக்கும் முதன்மையானவர். அப்படிப்பட்டவரின் நற்குணம் என்னும் கடலில் மூழ்கிக் குளித்தல் நன்மையைத் தரும்.

Translation: When it is impossible for even the Wisest to perceive the stature (of qualities) of the Supreme, how am I to do so! He is the chief among all celestials and His is the first of the three qualities. It would benefit us to immerse in that ocean of His Satvik quality.

Elucidation: What am I to say about His qualities when the wisest among men find it impossible even to perceive them! Of the three qualities, namely, Satvik, Rajas and Tamas, He is an ocean of the Satvic. And it would be of immense benefit for us to take the plunge in Him.

ஆதி, அந்தம், அரி என, யாவையும்

ஓதினார், அலகு இல்லன, உள்ளன,

வேதம் என்பன மெய்ந் நெறி நன்மையன்

பாதம் அல்லது பற்றிலர்பற்று இலார். 3

சொற்பொருள்: அரி என ஓதினர் ஹரி ஓம் என்று ஓதுதல்.

அளவில்லாதவையும் என்றும் நிலைத்து நிற்பவையுமான வேதங்களை ஓதத் தொடங்கும்போதும், ஓதி முடிக்கும்போதும் ஹரி ஓம் என்று உச்சரிப்பவர்களான மேலவர்கள், மெய்ந்நெறியின் முடிவாக விளங்கும் அவனுடைய பாதத்தைப் பற்றி நிற்கும் ஒரு பற்றைத் தவிர வேறு எல்லாப் பற்றுகளிலிருந்தும் நீங்கியவர்கள்.

Translation: The wise, the saintly, chant ‘Hari Om’ at the commencement and end of their recitals of the varied and everlasting Vedas. They are void of all attachments but for the one firm hold on His Feet.

Elucidation: The saintly and the wise begin and end their recitals of Vedas, which are immeasurable and beyond Time, by chanting His Name, ‘Hari Om!’ He is the One to whom the Path of Truth leads to. The pursuers of this path are void of all attachment, but for one. They remain ever attached to His Feet Divine.

அவையடக்கம்

ஓசை பெற்று உயர் பாற்கடல் உற்று, ஒரு

பூசை, முற்றவும் நக்குபு புக்கென,

ஆசை பற்றி அறையலுற்றேன்மற்று, இக்

காசு இல் கொற்றத்து இராமன் கதைஅரோ! 4

சொற்பொருள்: பூசை பூனை. காசு குற்றம். மற்று, அரோ அசைநிலை (பொருள் இல்லை)

பெரிய ஓசையுடன் கூடிய அலைகள் வீசும் பாற்கடலுக்குச் சென்ற பூனை (கடற்கரையில் நின்றவாறு) இந்தப் பால் முழுவதையும் நக்கிக் குடித்துவிட வேண்டும் என்று விரும்புவதைப் போல, குற்றமில்லாத வெற்றியை உடைய இராமனுடைய கதையை நான் என்னுடைய ஆசையினாலே சொல்லத் தொடங்கியிருக்கிறேன்.

கோப்பை பாலைப் பார்த்தாலே அடக்க முடியாத ஆவலை உறும் பூனை, ஒரு பால் கடலையே பார்த்தால் அது அத்தனையையும் நக்கிக் குடித்துவிடவேண்டும் என்று துடிப்பதுபோல நானும் அளவில் மிகவும் பெரியதும், சுவையில் மிக உயர்ந்ததுமான இராமனுடைய கதையைச் சொல்லத் தொடங்கியிருக்கிறேன். அந்தப் பூனைக்கு இருக்கும் ஆசையைப் போல்தான் என் ஆசையும். அப்படி ஒரு ஆசையால்தான் (என் சக்திக்கு மீறிய செயலான) இந்தப் பணியை மேற்கொண்டிருக்கிறேன்.

Translation: Like the cat standing on the shores of the Ocean of Milk desiring to lick the ocean clean, I have ventured to sing the story of Rama of immaculate Victory out of sheer desire.

Elucidation: The cat who licks a cup of milk clean, reached the Ocean of Milk and stood on its shore, witnessing the immensity of the Milky Ocean, with its terrifying roar of waves. Not perceiving its ability and the immensity of the task in hand, the cat twitched of the desire to lick the Ocean clean, as it did its cup of milk. I am like that cat. What I have before me is the Ocean of Milk. Though it is beyond my ability, I have begun this venture out of sheer love for reciting the story of Rama, of untainted Victory, Glory.

நொய்தின் நொய்ய சொல் நூற்கலுற்றேன் எனை!

வைத வைவின் மராமரம் ஏழ் துளை

எய்த எய்தவற்கு எய்திய மாக்கதை

செய்த செய் தவன் சொல் நின்ற தேயத்தே. 5

சொற்பொருள்: நொய்தின், நொய்ய மிக எளிமையான, அழகோ பொலிவோ இல்லாத. வைத வைவு சாபம், கோபித்துச் செய்த அதட்டல். மாக்கதை செய்த, செய் தவன்பெரிய கதையைச் செய்தவனும் செம்மையான தவத்தை உடையவனுமான வால்மீகி.

மிகப் பெரியவர்கள் சினந்து சொன்ன சொல் எவ்வளவு எளிதாகச் சுடுமோ அவ்வளவு எளிதாக ஏழு மராமரங்களைத் துளைத்துச் செல்லுமாறு அம்பு எய்தவனின் பெருங்கதையைச் செம்மையான தவம் உடைய கவியான வால்மீகி செய்து முடித்துவிட்டார். அவருடைய சொல்லோ இந்த தேசத்தில் நின்று நிலவிக் கொண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட நிலையில், எந்தவிதமான அழகும் பொலிவும் இல்லாத எளிய சொற்களைக் கொண்டு நானும் இராமனுடைய காதையைச் சொல்லத் தொடங்கியிருக்கிறேன். (இது என்ன பேதைமை!)

Translation: When the story of Rama, who shot his arrow through the Sal trees seven, as easily as a curse, has already been rendered in the (dazzling) verses of Valmiki, the Poet Saint and they have taken deep roots and are widely read, I have ventured to narrate it with my words that are simpler than the simplest. (Shame on me!)

Elucidation: Valmiki, of extraordinary penance, the Adi Kavi, the many splendoured Poet, had already sung the story of Rama, whose arrow went through the seven Sal trees as simply and as unfailingly as the curse of Rishis. Shooting through seven trees was as simple for Rama as it is for a Rishi to curse. And neither the curse, nor his arrow failed ever. The Epic of Valmiki made of illuminating words is still prevalent among the masses. It has taken deep roots in their hearts. In such a situation, me, endowed with nothing more than plain words of no splendour, the puny, has ventured upon to undertake the same task that a Titan had already completed. Shame on me!

வையம் என்னை இகழவும், மாசு எனக்கு

எய்தவும், இது இயம்புவது யாது எனின்,

பொய் இல் கேள்விப் புலமையினோர் புகல்

தெய்வ மாக் கவி மாட்சி தெரிக்கவே. 6

சொற்பொருள்:

இந்த உலகம் என்னை இகழும். என் பெயர் மாசடையும். என்றபோதிலும் நான் இராம காதை சொல்வதாகிய இந்த முயற்சியில் இறங்கியிருப்பது ஏனென்றால், கொஞ்சமும் பொய் கலவாத அறிவுத் திண்மையை உடையவர் எழுதியிருக்கும் தெய்விகமான பெருங் காவியத்தின் தன்மை, பெருமையைக் காட்டவே.

என் படைப்பு மூல காதையின் அருகேகூட நிற்க ஒண்ணாதது என்பதனை நான் அறிவேன். அதற்குமேல் இந்த முயற்சியால் உலகம் என்னைக் கொண்டாடப் போவதில்லை. மாறாக இகழத்தான் போகிறது. என் எளிய புலமையால் என் பெயர் மாசடையத்தான் போகிறது. அப்படித் தெரிந்தும் ஏன் இதைச் சொல்லத் தொடங்கியிருக்கிறாய்என்று கேட்கிறீர்களா? என்னுடையதைப் போன்ற ஓர் எளிய காதை வடிவம் இருந்தால் அல்லவா இதை ஒரு ஒப்பீட்டு அளவாக வைத்து, மூல காவியம் எவ்வளவு சிறப்பானதாகவும் மேன்மையானதாகவும் இருக்கிறது என்பதை உணர்த்த முடியும். ஆகவே, என்னுடைய திறமைக் குறைவையும் அறிவுக் குறைவையும் பொருட்படுத்தாமல் துணிந்து இந்தக் காரியத்தில் இறங்கியிருக்கிறேன்.

Translation: Why is that I venture into narrating this story, though I know that the people are going to scoff at me and that my name would be ruined? It is just to demonstrate the excellence of the truly scholastic Poet who had sung it already.

Elucidation: If you ask, ‘You say that you are not adequately equppied or read enough to undertake a venture of this nature. You seem to know that your work is not going to earn you anything but mockery and that it would be a slur on your name. If so why do you dare doing a thing which you know that you are incapable of completing well? Well, I would just say that I just wanted to provide you with a point of reference, a scale by which to measure the immensity of the breathtaking work that the Original Poet did. If I cannot excel him, at least I can serve as a scale by which you can, by reason of comparison, understand the greatness of the unblemished Scholar that Valmiki was!

துறை அடுத்த விருத்தத் தொகைக் கவிக்கு

உறை அடுத்த செவிகளுக்கு ஓதில், யாழ்

நறை அடுத்த அசுண நல் மாச் செவிப்

பறை அடுத்தது போலும்என் பாஅரோ. 7

சொற்பொருள்: துறை அடுத்த பல வகையான வேறுபாடுகளை உடையதான. நறை தேன். அசுணம் மேன்மையான இசையை உணரக்கூடியதான ஒரு (கற்பனையான) விலங்கு. ஒழுங்கற்றதும், அதிரக்கூடியதுமான ஓசையைக் கேட்ட மாத்திரத்திலேயே உயிரை விட்டுவிடும் என்பது ‘இன்னளிக் குரல்கேட்ட அசுணமா அன்னாள்என்பன போன்ற மொழிகளால் அறியலாம்.

எத்தனையோ வகைப்பட்டதான (சந்த வேறுபாடுகளுடன் கூடிய) விருத்தங்களைக் கேட்டுப் பழகிய செவிகளுக்கு என் பாடல், யாழ் இசை என்ற தேனை மட்டுமே கேட்டுப் பழகிய அசுணம் என்ற (நல்லிசையை உணரக்கூடிய) விலங்கின் காதில் பறையொலி அதிர்ந்து அடித்தது போல் இருக்கும்.

நான் சொல்வதெல்லாம் ஒரு பாடலா? நல்ல ரசிகர்களாகிய நீங்கள் இதுவரையில் மிகச் சிறந்த சந்த நயங்களோடு கூடிய விருத்தங்களை மட்டுமே கேட்டுப் பழகியிருக்கிறீர்கள். யாழோசையை மட்டுமே கேட்டு வாழ்ந்திருந்த அசுணத்தில் காதுகளில் பறைஒலி வந்து அறைவதைப் போல என் கவிதை உங்கள் காதுகளில் வந்து அறையப் போகிறது. எனக்குப் படிப்பும் இல்லை. நல்ல இசையறிவும் இல்லை.

Translation: The legendary creature Asuna is known to enjoy and thrive on good music and would drop dead on hearing the noisy drum. (My readers!) You have all been used to the wide, varied and mellifluous rhythm of all the Great Poets and you are all like the Asuna who has been used to the melody of the lyre. And, here I come with my noisy drum!

Elucidation: Bear with me, my reader, for you have all been used to the pleasing rhythm of great poets who have rendered their verses in widely varying, nonetheless pleasing, metres. I am a mere noisy drummer. You all are like the legendary Asuna, that cannot bear the noisy and unrhythmic beat of the drum. I have nothing more than this noisy drum beat to offer to you.

முத்தமிழ்த் துறையின் முறை போகிய

உத்தமக் கவிஞர்க்கு ஒன்று உணர்த்துவென்:

பித்தர் சொன்னவும், பேதையர் சொன்னவும்,

பத்தர் சொன்னவும், பன்னப் பெறுபவோ?’ 8

சொற்பொருள்: பன்ன – ஆராய

இயல், இசை, நாடகத் துறைகளில் மிகத் தேர்ச்சி பெற்று விளங்கும் உத்தமமான கவிஞர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். ‘பைத்தியக்காரர் சொன்ன சொல்லும், முட்டாள் சொன்ன சொல்லும், பக்தர்கள் சொன்ன சொல்லும் சொல்லுக்கும் ஒரு பொருளும் இல்லை. அவற்றில் ஆராய்வதற்கு எதுவும் இருப்பதில்லை.

சித்தம் கலங்கியவன், முட்டாள், பக்தன் ஆகிய மூவரும் மனநிலையால் ஒன்றே போல் இருக்கின்றனர். மூவருடைய மனமும் பற்றியதே பற்றி நிற்கும்; மூவருடைய வாயும் சொன்னதையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கும். பிதற்றல் மொழியில் ஏது பொருள்? (குழந்தைகள் விளையாடும்போது மணலாலே சோறு பொங்கி விளையாடுகிறார்கள் என்றால் அதில் எவ்வளவு கல் இருக்கிறது என்று ஆய்வதில் என்ன பொருள்? நெற்சோறில் கல் எண்ணலாம்; மணற்சோறில் கல் எண்ணி என்ன பயன்!

Translation: Let me just say this much to the Poets who are well-versed in the prosaic, poetic and dramatic elements of the language. There is no use in taking up the words of the lunatic, the fool and the devotee, for a serious pursuit.

Elucidation: I am neither learned nor well-versed in the art of poety. Let me just tell this much to all those poets who are masters of both. Of what merit is the word uttered by either the mentally deranged, or the fool, or one whose heart is given to devotion! Their minds are not in their control and they blabber alike. Consider my words as one of those.

(பாயிரம் நிறைவுபெற்றது. End of Payiram)

அடுத்த பகுதி – கம்பராமாயணம் ஆற்றுப்படலம்…

44 Replies to “கம்ப ராமாயணம் – மூலம், உரை, மொழிபெயர்ப்பு”

 1. நல்ல பணி. எப்படியாது முழுமையாகச் செய்து முடிக்கவும். வாழ்த்துகள்.

 2. Excellent work Harikrishnan Sir
  Please continue.Thank you for your time and effort in this work and May God bless you

 3. அற்புதமான ஆன்மீகச் சேவை. அருமையாக எழுதியிருக்கிறீர்கள்.
  எந்த விதமான தடங்கலும் இல்லாமல் இந்த புண்ணிய காரியத்தை முடிப்பதற்கான ஆற்றலை பக்த ஹனுமான் தங்களுக்கு வழங்கட்டும். ஸ்ரீ ராம பிரான் ஆசீர்வாதங்களை அருளட்டும். என்னுடைய பிரார்த்தனை எப்போதும்!

  அன்புடன்

  ஹரன்.

 4. I thank you very much for teaching us this great work. I hope you may point out the beauties and intelligence which we usually ignore in our self reading.

 5. பாராட்டியவர்கள், பாராட்டப் போகிறவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. இனிமேல் இடப்போகும் செய்யுள்களில் ஐயங்கள் ஏற்படுமானால் கேட்கலாம். அவற்றுக்கு விடை சொல்கிறேன். பாராட்டுகள் எல்லாவற்றுக்கும் இதையே பொதுவான நன்றியாகக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

 6. Hariki sir,

  Crores of pranams to your esteemed self.

  PS: Currently i am not in a position to type in Tamil.

  You are doing a great favour to us, the tamils, by walking us on the sugarcane ocean. What more can we pay in response than paying our obeisance to you.

  After reading your simple and clear elucidations, we want to know further. So, may we ask a few questions to you, sir?

  We will benefit by your clarifications on the following questions:

  1.

  The elucidation says:

  “It is He who makes ‘Existence’ from ‘Nothingness’; ”

  Q: Neither the original poem, nor the translation mentions about “nothingness”. There is a high probability that your mentioning of “nothingness” might get misunderstood as “void” – complete absence. This word is also a buddhistic jargon.

  Is it not “purnamitha purnam” that Hinduism put forward?

  (Moreover, the translation uses the word “Materialising”. Things materialise from some other material things and not from a void. Can the word “Creating” replace it, despite being cliche? What is your opinion about the word “origination”?

  Is the word “Establishing” right? In my understanding, establishing may be used for forming foundation. Your word “maintaining” found in the elucidation section could be more opt.)

  Please elaborate.

  2.

  The well known version of நீக்கலும் is destroying. However, I have also read somewhere that the actual meaning of the third activity is “to change”. (I have forgot the source that rendered me such a different description. Forgive my weak memory.) This description suits the hindu philosophic culture that finds the existence in an existential manner that has neither beginning nor end (unlike the abrahmic culture that looks at everything in a linear fashion). Your opinion about this kind of interpretation is solicited.

  3.

  In the first poem, our Kamban praises the ultimate truth. In his second poem he praises not the divine celestials, but the humen of satvik nature !!

  He elevates them higher than the celestials !!

  What an honour !!

  However, sir, it looks like that he is not only making their Satvik quality higher than celestials, but also hints that it is “the” highest quality as for as he knows.

  Praise to the god and to the geniune bakthas is what I see here. Is my understanding correct?

  4.

  Your translation says:

  “Translation: The wise, the saintly,”

  But, what are those words in the original poem that indicate the “wise” and “saintly”?

  5.

  In my understanding,

  When the first poem praises the brahmam the ultimate, the second praises the Satvik nature, and the third praises the mantra – Hari om.

  Kamban seems to indicate that the mantra and the satvik nature are next only to the ultimate.

  Is my understanding correct?

  I am filled with juice for today. Will read “அவையடக்கம்” tomorrow.

  With pranams,

  a proud tamil hindu

  To the editor of the site: Feel free to edit my questions relevant to Hariki sir’s answers, before publishing. Please pass my questions to him.

 7. Dear Proud Tamil Hindu,

  Thank you for your kind words. Now let me address your questions:

  \\\\\\\\\\\\\\\\
  Q: Neither the original poem, nor the translation mentions about “nothingness”. There is a high probability that your mentioning of “nothingness” might get misunderstood as “void” – complete absence. This word is also a buddhistic jargon.
  /////////////////

  Thanks for your observation. Yes. The original does not state explicitly the state of ‘Nothingness’. But it is suggestive. The poet says தாம் உள ஆக்கலும். This உள ஆக்கல் is suggestive of the state that it was from a state of இல ஆகிய தன்மை that this உள ஆகிய தன்மை has been brought about. The word ‘material’ simply means that whatever is tangible, a physical object. I therefore preferred ‘materialising’ over ‘creating’. ‘Creating’ cannot express that which is contained in உள ஆக்கல்.

  It is my experience that English is a pretty weak language to express Indian concepts. The word ‘tapas’ or the Tamil ‘tavam’ for instance has no perfect equvivalent. These words are at present rendered as ‘penance’ which in the Catholic terminology stands for ‘Voluntary self-punishment to atone for a sinful deed.’ I have hesitated a lot before applying the word penance to Sita, to whom Hanuman refers as “நற்பெரும் தவத்தளாய நங்கையைக் கண்டேன் அல்லேன்”. There is no other word than penance to express this நல் தவம், which it would be a sacrilege to use on Sita in the original context in which the word is used. But then I have no option. I had to use it, in my Ramayana series. Therefore, what I am more concerned about is a near possible expression of the thought, holding the mirror to the Poet, rather than the shades of meanings that are used by particular sects, castes or religion. Therefore, please try to see the expressions in the light of Hinduism. If someone sees the Catholic sense of ‘penance’ in the word ‘tapas’, then even the great Right Hon’ble Srinivasa Sastri would have to wipe mud from his mouth! 🙂

  On your views about the words ‘Establish’ let me think over. Thanks for the suggestion.

  \\\\\\\\\\\\\\\\
  The well known version of நீக்கலும் is destroying. However, I have also read somewhere that the actual meaning of the third activity is “to change”. (I have forgot the source that rendered me such a different description. Forgive my weak memory.)
  ////////////////

  These primary concepts of Hinduism, as I have already stated, are looked at, interpreted and expressed in a hundred different words. I preferred to keep the rendition as simple as possible, without going into all the philosophical debate.

  \\\\\\\\\\\\\\\\\\
  “Translation: The wise, the saintly,”

  But, what are those words in the original poem that indicate the “wise” and “saintly”?
  //////////////////

  A gppd question. Thank you. Kindly read the verse again and see the word ஓதினார். Who is this ஓதினார்? Who they really can be? Persons who recite the Vedas, begin and end their recitals by chanting ‘Hari Om’ and who are void of all attachments but for their hold on to the Feet Divine of the Lord. Can’t they be called ‘the wise, the saintly’? If they can’t be called that way who else can be! 🙂

  I understand the spirit of your questions. I appreciate your concerns and I sincerely thank you for all that you have said. I can confine myself to a word-for-word rendition into English. Like rendering the expression ‘madha-gaja-gamini’ as ‘one who walks like the she-elephant in rut’. Or bring out the spirit behind the expression. Which one do you prefer? If you are ready to take a version that is bland and blunt, o yes, I am ready to serve that way! But that would not justify the richness of the poetic genius of Kamban. The choice is all yours.

  My sincere thanks again for your views. They are valuable indeed.

 8. ஐயா,

  மிகவும் தெளிவான, எளிமையான உரை. தமிழ் படிக்கத் தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டும் அல்ல. ஆங்கிலம் மட்டும் அறிந்த வெளிநாடுவாழ் தமிழர்களுக்கும் அவர்களது உயர் மரபின் சிறப்பைக் கொண்டு செல்லும், சொல்லும் உங்கள் கை வண்ணம்.

  கம்ப ராமாயணம் கடல். வாழ்க்கையை அதற்கு அர்ப்பணித்தவர்களுக்கு மட்டுமே இவ்வளவு சுருக்கமாய், ஆனால் ஒவ்வொரு பாடலின் முழு விஸ்தீரணத்தையும் காட்டும் திறன் வரும்.

  உங்களுக்கு அந்த திறனை தமிழன்னை வழங்கியுள்ளாள். தன்னை போஷிக்க தேவையான ஞானமிகு குழந்தைகளை தமிழ் தாய் பிறப்பித்துவிடுகிறாள்.

  அந்த குழந்தைகளால் மற்ற தமிழ் குழந்தைகளுக்கும் தமிழ் பால் கிடைக்கிறது.

  எதிர்காலம் குறித்து நம்பிக்கை வருகிறது.

  நன்றிகள்.

 9. Congrats for your web oriented Hinduthuva, I Love that, I like to thank you for the same, please also add some of the pranayanam in audio format, it should help the peoples to know the value of hindu thuiva

 10. அன்புள்ள ஹரி,

  ‘சிற்குணத்தர் தெரிவறு நன்னிலை
  எற்கு உணர்த்த அரிது..’
  ‘சிற்குணத்தர்’ – தர்ம பூதஜ்ஞாநம் படைத்த ஜீவர்கள்.
  தர்ம பூத ஜ்ஞாநம் முக்த தசையில் விகாஸம் பெறும்போது அறியத்தக்க பரம ஸத்வ ஸமாச்ரயனான பெருமானின் அநந்த கல்யாண குணங்களை விண்டுரைக்க இயலாத தமது ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் கம்பர்.
  இது விசிஷ்டாத்வைத ரீதியில் அமைந்த விளக்கம்.
  பொறுத்தமாகத் தெரிந்தால் வெளியிடலாம்.
  நுமது அரிய பணிக்கு அனுமன் துணை நிற்பான்.

  தேவ்

 11. மிக்க நன்றி திரு தேவராஜன். வைணவப் பேரறிஞர் வை மு கோபாலகிருஷ்ணமாசாரியார் அவர்களுடைய உரையையும் நம் உரைக்கு நான் பெரிதும் பயன்படுத்துகிறேன். சித்குணத்தர் என்பதற்கு ஞானவான்கள் என்ற பொருளைச் சொல்லியிருப்பவர் விசிஷ்டாத்வைதியான வைமுகோ அவர்களே. தாங்கள் சொல்லியிருக்கும் பொருளும் பொருத்தமானதே.

  சைவ வைணவ பேதங்களை ஒதுக்கி நடுநின்று பேசும் கம்பனோடு நீச்சுப் போட முயல்கிறேன். இறைவன் அருளட்டும்.

 12. அருமையான பணியை கையிலெடுத்துள்ளீர்கள். அதை தின்னியதாக செய்து முடிக்க அந்த ஏகபத்தினி விரதன் அருள் புரிவானாக. அன்புடன், ஜெயக்குமார்

 13. இரண்டாம் பாடலுக்கு நீங்கள் கொடுத்த உரை சரியாகவே இருக்கிறது. இந்த வெளியீட்டை அடியேன் இப்போதுதான் கண்டேன், அனுபவித்தேன். மிக்க ந்ன்றி.
  சீனிவாசன்

 14. கம்ப ராமாயணம் ஒப்பற்ற காவியம்.அதை ரசித்துப் படிக்க உங்கள் தளம் உதவியது.நன்றி.பாராட்டுக்கள்.

 15. ஹரி அய்யா,

  எனக்கு திரு வை.மு.கோபால கிருஷ்ணன் அவர்களின் உரையை வாங்கி படிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை. எந்த பதிப்பகம் இவ்வுரையை வெளியிடுகிறது. தயவு செய்து முகவரியையும் கொடுங்கள்.

  அன்புள்ள மாரியப்பன்.

 16. surprisingly, i had an oppurtuniyty to see this website …,excellent iam veryhappy to see this web…., and i am very much proud to be tamil hindu ..,

 17. sir

  I read kamaramayanam its energy given to me . I want full kamarayanam song and with explantion . How to taken from your site , please guide me .

 18. after my 43 years i seen this ramayana pages it is very usfull to every one who is using the computer. very good service. Thank you to author.

 19. ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கினையும் ஏய வுணர்விக்கு மென்மை – தூய வுருப் பளிங்கு போல் வாளென் உள்ளத்தின் உள்ளே யிருப்பளிங்கு வாரா திடர்.- கம்பர்
  Mr.hari,
  can you give meaning of this above mentioned. or can you guide me where can i get that meaning of that?
  thanks n regards
  deva

 20. Very grateful if you kindly give me the translation in Tamil from Kamban’s Ramayana of king Dasaruth’s words concerning the two boons given to Queen Kaigeii <praan jaye vachan na jaye)(Life may go, but a promise cannot go) from Valmiki Ramayana as early as possible.
  thank you
  sushila

 21. Very grateful if you kindly give me the translation in Tamil from Kamban’s Ramayana of king Dasaruth’s words concerning the two boons given to Queen Kaigeii. King Dasaruth said these words: <praan jaye vachan na jaye) meaning (Life may go, but a promise cannot go) from Valmiki Ramayana, as early as possible.
  Please send to my email as I do not have a website.
  Mikka Nandri
  Mrs Sushila Naidoo

 22. Aaya kalaigal arubaththu naaginaiyum – The 64 traditional sciences
  eya unarvikkum ennammai- The Mother (Goddess) who imparts that knowledge

  thooya urup palingu polval- She who appears in marble-like white(saraswathi Devi)

  En Ullaththinulle Iruppal- She dwells in my heart

  Ingu Vaaraadu Idar- No ostacle can come my way ( when she is there)

  This is the invocation song in obeisance to Goddess Saraswthy by kamban in the Kamba Ramayanam

  Nandri

  R.Sridharan

 23. மிக நல்ல முயற்சி ! வாழ்த்துக்கள்

 24. ஐந்தாம் பாடலுக்கு எனை வைத வைவின் என்ற வரிகளுக்கு விவேகானாந்தா கல்லூரியில் நான் படித்த காலத்தில் தமிழ்ப்பேராசிரியர் சொன்ன விளக்கத்தை நினைவுபடுத்தி எழுதுகிறேன். பலரும் இவனா ராமகாதையை எழுதுவது என்றும் இவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது என்றும் திட்டித்தீர்த்தார்கள். எழுதக்கூடாது என்று தடுத்தார்கள். அவைகளை பொருட்படுத்தாமல் எழுதுகிறேன். என்கிறான் கம்பன் .
  எழுதிமுடித்தபோதும் பிரச்சினை தீரவில்லை, அவனைத் திட்டித்தீர்த்தவர்கள் நூலை அரங்கேற்றம் செய்யமுடியாமல் செய்தார்கள். தில்லை மூவாயிரம் பேரையும் ஒன்றாக அழைத்துவந்து அவர்களுடைய சம்மதம் பெற்றால் தான் ஒப்புக்கொள்வோம் என்றார்கள். ஆக இதை எல்லாம் மனத்தில் கொண்டு தான் அவன் அவைஅடக்கத்தில் தன் மனக்குமுறலை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறான்.

 25. ஓசை பெற்று உயர் பாற்கடல் உற்று எனும் பாடலில் ஓசை பெற்று என்பது சப்தத்தின் வேகத்தை தாம் பெற்றுக்கொண்டு பார்கடளுக்கு பயணித்த பூனை என்று பொருள் பெரும் விளக்கம் ஒன்றை வாசித்திருகிறேன். அத்தாவது கம்பன் காலத்தில் velocity of sound அளவை தமிழர் பயன் பாட்டில் இருந்திருகிறது.,

 26. தற்பொழுது தான் இத்தளைத்தைப் பார்த்தேன்….
  மிகவும் அருமையாக உள்ளது….
  நன்றி_/\_

  S. S. Rajan

 27. அருமை கம்பராமாயணம் முழுவதும் எளிய தமிழில் அர்த்தமுள்ள புத்தகங்கள் அல்லது வலை தளங்கள் உள்ளதா ? படிக்க ஆவலாக உள்ளேன்.

 28. Mama Ramayanayana
  ( My story of Ramayana- A three year saga. )
  A humble request to my friends , fans and admirers.

  I would like to jot a few lines regarding me and the story of Rama. It was from my father that I learnt the Ekasloki Ramayana

  Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam,
  Vaidehi haranam, jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam,
  Bali nigrahanam, samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam,
  Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

  Once Rama went to forest,
  He chased the deer,
  Sitha was kidnapped,
  Jatayu was killed,
  There were talks with Sugreeva,
  Bali was killed,
  The sea was crossed,
  Lanka was burnt,
  And later Ravana and Kumbha karna,
  Were also killed.
  This in short is the story of Ramayanam.

  It was again from him as a baby that I heard the story of Ramayana .It was possibly in the fifth standard that I learnt the Sri Ramodantham , the story of Ramayana which strangely started from the birth of Ravana to Visravas and from then on I have been reading several Ramayana books in several versions. I found that the greatness of Rama as a human being attracted me a lot . In 2000 when I started translating stotra rathnas , I stumbled on several stotras(prayers) based on this great story . Some of them are:-

  1.Samkshepa Ramayana – https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/ra1.htm
  2,Ragothamashtakam – https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/ra2.htm
  3.Nama Ramayanam – https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/ra4.htm
  4.Rama Narayana Sthuthi (Malayalam ) – https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/ra19.htm
  5.Sri Rama Keerthanam – https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/ra26.htm
  6.Pasurappadi Ramayanam (Tamil)- https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/pm5.htm
  7.Gayatri Ramayanam – https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/pm32.htm
  8.Sri Ramodantham – https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/pm3.htm
  9.Saptha rishi Ramayanam – https://stotrarathna.blogspot.in/2012/04/saptha-rishi-ramayanam.html
  10.SAmkshepa Sundara Kandam – https://stotrarathna.blogspot.in/2009/07/samkshepa-sundara-kandam_20.html
  11.Raghu Veera Gadhyam- https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/ra31.htm
  12,Sri Rama Mangalasasanam – https://stotraratna.sathyasaibababrotherhood.org/ra14.htm

  I had also earlier translated an Upanishad called Rama Rahsya Upanishad (https://www.celextel.org/upanishads/atharva_veda/ramarahasya.html ) which is the part of the Vedas and which extols the greatness of Rama , indicating that the holy name “Rama” was much ancient than Ramayana itself. Recently God Rama wanted me to translate three versions of Ramayana. They were:-

  1.Translation of Adhyathma Ramayana from Malayalam.
  It was in April 2012 that one of my friends requested me to translate Adhyathma Ramayana of Thunjathu Ezhuthachan from Malayalam , which was itself a translation from Sanskrit, so that it can be read during the Karkidaga Masa.It had 6 Kandams , 119 chapters and 4200 verses. I took it up for translation and completed it in 4 months. https://rajathathas.blogspot.in/. Later I found that I was the only who has translated this great book in to English and put in the web .My search also indicates that though there is an English book translating Adhyathma Ramayanam from Sanskrit to English, there was no translation of this extremely popular Malayalam book.This Ramayana is a transcreation of Valimiki Ramayana supposed to be authored by the great Veda Vyasa. Rama by that time was considered as full Avathara of Vishnu and there are more than ten prayers addressed to Rama by various characters of Rama including Kousalya, Khara, Khabanda, Sabari and so on . And the first great Malayalam poet translated in to Malayalam poem , as if it was related by a parrot .Even today a copy of this book is preserved like a treasure by every Hindu Malayali in his home . It is read every year with great reverence in the Karkidaga montha fondly called by Malayalis as the “Ramayana month”.

  2.Translation of Valmiki Ramayanam from Sanskrit.
  It was in the month of April 2013 that my friend Sri Lakshmanan of Celextel who requested me to take up the translation of Valmiki Ramayanam in to English . I was reluctant . I told him that I may not live to see its completion but I started translating it and completed it by August 2014. This great book had 24000 verses in six Kandas with 534 chapters , the great epic already there were 6-7 translations available in the web. Here are a few of them:-
  https://archive.org/details/The.Ramayana.of.Valmiki.by.Hari.Prasad.Shastri
  THree volumes
  https://www.valmikiramayan.net/
  Translation verse by verse
  https://www.sacred-texts.com/hin/rama/
  Translation by Ralph T.H.Griffith
  https://hinduebooks.blogspot.in/2010/05/valmiki-ramayana-english-prose.html
  Another great translation
  https://holybooks.lichtenbergpress.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/Ramayana.pdf?369cde
  Another great translation
  https://www.gutenberg.org/ebooks/24869
  Another translation in English verse
  https://englishvalmikiramayanam.blogspot.in/

  It is very important to note That sage Valmiki was a contemporary of Rama ,In fact Rama met him while going to Dandakaranya. When he was searching for a suitable hero for writing an epic , sage Narada suggested Rama as the suitable hero. The meter of what he wrote was based on the wailing of a female Krouncha bird when its mate was killed by a hunter .There is not a single instance of prayer addressed to Rama in the entire book .People do respect him but they do not pray him. The only prayer in that book is Adithya Hrudayam addressed to the Sun God . No temples are indicated any where .There is a mention of Sandhya Vandana being performed by Sita . When Rama wants to do obsequies to his late father , he offers fruits and meat available in the forest as the sacrificial offering . A pooja of housewarming was conducted by killing a deer .I am telling all these things to indicate that Rama was considered as a human being and the worship in temples had not become popular at that time .This book also has a very detailed description of the geography of India and very detailed listing of its flora.
  My translation can be found in
  https://englishvalmikiramayanam.blogspot.in/
  https://www.celextel.org/epics_and_puranas/

  3.Translation of Kamba Ramayana from Tamil
  Kamban considered as the emperor among poets in Tamil is supposed to have lived in 8th centaury AD. He was essentially a poet rather than a story teller. His trancreation of Valmiki Ramayana , which he preferred to call it as Ramavatharam (The incarnation of Rama) was perhaps the first epic that was translated in to Tamil. It has 10368 verses in 95 chapters of six Kandas.Though he acknowledges the source of the story to Valmiki , he had almost rewritten the story. As a Tamil poet , he followed the great traditions of Tamil Grammar in writing an epic. A great philanthropist called THiruvennai Nallur Chadayappa Vallal financed his venture .The grateful Kamba mentions about him in various places in the epic.In fact he is picturized as the one who handed over the crown to sage Vasishta during carnation of Rama .The great poet could never leave out any chance for pretty long descriptions in various places .He mentions that Kausalya went to the temple of Ranganatha (the family deity of Dasaratha) as soon as she heard about Coronation of Rama . He made various changes in the story of Valmiki . People believe that there were various protests when he wanted to dedicate it Lord Ranganatha of Sri Rangam temple . There is a belief that he was compelled to get certificates from various learned people for doing that , There is also a story that the king did not want Kamban to use words which people do not commonly use. Kamban changed the names of all the characters of Ramayana to suit the limited alphabetical list in Tamil as well as to suit the Tamil Grammar. Ofcourse he had borrowed certain meters of poem writing from Sanskrit in certain places . My translation of Kamban’s great epic was started in the month of January 2014 and had been completed on !5th January 2015 and this can be found in
  https://englishkambaramayanam.blogspot.in/
  There are no on line references of English translation of Kamba Ramayanam available in the web and though many people have started doing it. Most of the prose translation available are abridged versions of the original . I found a reference saying that so far only the first 4000 verses have been translated in to English.
  This journey of mine in the great ocean of Ramayana spanning for three long years had almost changed my personality. Due to age whenever , I did not feel confidant , I used to ask my friends in the face book and in google plus to pray for me .Not only they did but wrote to me encouraging me .My grateful thanks to all of them.
  I do not guarantee total freedom from mistakes in these translations because I did all alone and I again was the only one who proof read it . I request that my future generation of youngsters to whom I wrote this , read it , correct it and further improve it .Here is the greatest wealth of India which I am passing to you all with the hope and request that you would preserve and improve the treasure further and pass it on to your next generation. I would like to thank God Rama and his great devotee Hanuman for choosing an ordinary person like me to do this job.May God bless you all .

 29. அருமை! அருமை! உங்கள் பணி நீடூழி தொடரட்டும்!

  ராமனை யாரும் தெய்வமாக வணங்கவில்லை என்று பொருள்பட எழுதி உள்ளீர்கள்.

  அனுமன் சுந்தர காண்டத்தில், இவ்வாறு வேண்டுகிறார்:

  நமோஸ்து ராமாய சலக்ஷ்மணாய தேவ்யை ச தசை ஜனகாத்மஜாயை |
  நமோஸ்து ருத்ரேந்திர யமாநிலேபிய: நமோஸ்து சந்த்ரார்க்க மருத்கணேபிய:||

  இந்த ஒரு இடம் விதிவிக்காக உள்ளது என்றாலும், மகிழ்ச்சியான விஷயம் என்று ஏற்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன்.

  வெங்கட்

 30. அருமை. சாகரத்தில் திளைக்க கூலி தான் வேண்டுமோ

 31. Vanakkam

  Very nice effort mr hari krishnan and Tamil Hindu.
  I would like to discuss if we can create an audio book of Kamba Ramayanam
  By gods grace would love to narrate that in my voice. I have released albums all over the world and would be thrilled to produce in a simple manner.

  http://www.tamilaudiobooks.com

  Please do send me your contacts tamilaudiobooks@gmail.com

  Sri

 32. கம்ப ராமாயணம் செய்யுளுடன் பொருள் புரிந்து அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறேன். ராம நாமத்தையே என் மூச்சாக உள்ள எனக்கு, வலைதள மற்றும் புத்தக குறிப்பு தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
  ராம ராம ராம

 33. அன்புடையீர்,

  கீழ் காணும் பாடல்தள் கம்பராமயணத்தில் அனுமானுடைய வீரத்தையும், திறமையையும், போற்றியும், புகழ்ந்தும், கூறுபவை. இதன் தமிழ் அர்த்தங்கள் தெரிந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சிடைவேன்.

  ‘மேலை விரிஞ்சன் வீயினும் வீயா மிகை நாளீர்;
  நூலை நயந்து, நுண்ணிது உணர்ந்தீர்; நுவல் தக்கீர்;
  காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர்; கடன் நின்றீர்;
  ஆலம் நுகர்ந்தான் என்ன வயப் போர் அடர்கிற்பீர்; 9

  ‘வெப்புறு செந் தீ, நீர், வளியாலும் விளியாதீர்;
  செப்புறு தெய்வப் பல் படையாலும் சிதையாதீர்;
  ஒப்பு உறின், ஒப்பார் நும் அலது இல்லீர்; ஒருகாலே
  குப்புறின், அண்டத்து அப் புறமேயும் குதிகொள்வீர்; 10

  ‘நல்லவும் ஒன்றோ, தீயவும் நாடி, நவை தீரச்
  சொல்லவும் வல்லீர்; காரியம் நீரே துணிவுற்றீர்;
  வெல்லவும் வல்லீர்; மீளவும் வல்லீர்; மிடல் உண்டே;
  கொல்லவும் வல்லீர்; தோள் வலி என்றும் குறையாதீர்; 11

  ‘மேரு கிரிக்கும் மீது உற நிற்கும் பெரு மெய்யீர்;
  மாரி துளிக்கும் தாரை இடுக்கும், வர வல்லீர்;
  பாரை எடுக்கும் நோன்மை வலத்தீர்; பழி அற்றீர்;
  சூரியனைச் சென்று, ஒண் கையகத்தும் தொட வல்லீர்; 12

  ‘அறிந்து, திறத்து ஆறு எண்ணி, அறத்து ஆறு அழியாமை
  மறிந்து உருள, போர் வாலியை வெல்லும் மதி வல்லீர்;
  பொறிந்து இமையோர் கோன் வச்சிர பாணம் புக மூழ்க
  எறிந்துழி, மற்று ஓர் புன் மயிரேனும் இழவாதீர்; 13

  ‘போர்முன் எதிர்ந்தால் மூஉலகேனும் பொருள் ஆகா;
  ஓர்வு இல் வலம் கொண்டு, ஒல்கல் இல் வீரத்து உயர் தோளீர்;
  பார் உலகு எங்கும் பேர் இருள் சீக்கும் பகலோன்முன்,
  தேர் முன் நடந்தே, ஆரிய நூலும் தெரிவுற்றீர்; 14

  ‘நீதியில் நின்றீர்; வாய்மை அமைந்தீர்; நினைவாலும்
  மாதர் நலம் பேணாது வளர்ந்தீர்; மறை எல்லாம்
  ஓதி உணர்ந்தீர்; ஊழி கடந்தீர்; உலகு ஈனும்
  ஆதி அயன் தானே என யாரும் அறைகின்றீர்; 15

  ‘அண்ணல் அ(ம்)மைந்தர்க்கு அன்பு சிறந்தீர்; அதனாலே
  கண்ணி உணர்ந்தீர் கருமம்; நுமக்கே கடன் என்னத்
  திண்ணிது அமைந்தீர்; செய்து முடிப்பீர்; சிதைவு இன்றால்;
  புண்ணியம் ஒன்றே என்றும் நிலைக்கும் பொருள் கொண்டீர்; 16

  ‘அடங்கவும் வல்லீர்; காலம் அது அன்றேல்; அமர் வந்தால்,
  மடங்கல் முனிந்தாலன்ன வலத்தீர்; மதி நாடித்
  தொடங்கியது ஒன்றோ? முற்றும் முடிக்கும் தொழில் அல்லால்,
  இடம் கெட, வெவ் வாய் ஊறு கிடைத்தால் இடையாதீர்; 17

  ‘ஈண்டிய கொற்றத்து இந்திரன் என்பான் முதல் யாரும்
  பூண்டு நடக்கும் நல் நெறியானும் பொறையானும்
  பாண்டிதர் நீரே; பார்த்து இனிது உய்க்கும்படி வல்லீர்;
  வேண்டிய போதே வேண்டுவ எய்தும் வினை வல்லீர். 18

  ‘ஏகுமின்; ஏகி, எம் உயிர் நல்கி, இசை கொள்ளீர்;
  ஓகை கொணர்ந்து உம் மன்னையும், இன்னல் குறைவு இல்லாச்
  சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர், இக் கடல் தாவும்
  வேகம் அமைந்தீர்!’ என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான். 19

  மு. சந்திர சேகரன்,
  32, பராங்குசபுரம் தெரு,
  கோடம்பாக்கம்,
  சென்னை-600 024.

 34. அன்புடையீர்,

  கீழ் காணும் பாடல்தள் கம்பராமயணத்தில் அனுமானுடைய வீரத்தையும், திறமையையும், போற்றியும், புகழ்ந்தும், கூறுபவை. இதன் தமிழ் அர்த்தங்கள் தெரிந்தால் மிகவும் மகிழ்ச்சிடைவேன்.

  ‘மேலை விரிஞ்சன் வீயினும் வீயா மிகை நாளீர்;
  நூலை நயந்து, நுண்ணிது உணர்ந்தீர்; நுவல் தக்கீர்;
  காலனும் அஞ்சும் காய் சின மொய்ம்பீர்; கடன் நின்றீர்;
  ஆலம் நுகர்ந்தான் என்ன வயப் போர் அடர்கிற்பீர்; 9

  9 to 19 tamil meaning require

  ‘ஏகுமின்; ஏகி, எம் உயிர் நல்கி, இசை கொள்ளீர்;
  ஓகை கொணர்ந்து உம் மன்னையும், இன்னல் குறைவு இல்லாச்
  சாகரம் முற்றும் தாவிடும் நீர், இக் கடல் தாவும்
  வேகம் அமைந்தீர்!’ என்று விரிஞ்சன் மகன் விட்டான். 19

  மு. சந்திர சேகரன்,
  32, பராங்குசபுரம் தெரு,
  கோடம்பாக்கம்,
  சென்னை-600 024.

 35. SIR I WANT THIS BOOK WHERE WILL GET THIS PLEASE GUIDE PLZ MSG YOUR CONTACT NO OR EMAIL ID

 36. அருமை. வை.மு.கோ.வின் உரையைத் ழுவி எழுதியுள்ள எளிய உரையை பெரிதும் பாராட்டுகிறேன். Amazon விற்பனை செய்யும் kindle என்ற கணினிச் சிறுமென்பொறியில் பதிவேற்றம் செய்யும்படி வேண்டுகிறேன். பணம் செலுத்திப் படிக்கும் முறையும் உள்ளது. ஓசியாகப் படிக்கும் முறையும் உள்ளது. உங்கள் விருப்பம்போலச் செய்யலாம். அதிகப் பேர் படிக்க வாய்ப்பாக அமையும்.

 37. Commendable work sir. Song 5 : Vaida Vaivin could mean by a curse that became 7 Mara trees.
  By a curse only those 7 trees came in to existence, to my limited knowledge. Pl do some research on this.

 38. Song 1: Ulagam yaavayum Tham Ula Akkalum…
  Could mean The one who is present in the whole creation. “Thaam Ula.” Aakkalum etc next statement explaining 3 main acts of divine creation maintenance and transformation or destruction.

 39. திரு ஹரிகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு அநேக ஆசீர்வாதம். அடியவனுக்கு 79 வயது நடக்கிறது. தமிழில் ஆர்வம் அதிகம். ஆனால் நான் பள்ளியில் படித்த போது கூடுதல் ஒரு மொழி தெரிந்தால் நல்லது என்று சமஸ்கிருதம் பாடத்தைச் சிறப்புத்தமிழுக்குப் பதிலாகப் படித்தேன். இதனால் தமிழில் போதிய ஞானம் இல்லை. இந்நிலையில் கம்பனைப் பற்றி ரசிகமணி திரு. டி.கே.சிதம்பரனார் கவிதையை எப்படி ரசிப்பது என்று எழுதிய கட்டுரையைப்படிக்க நேர்ந்தது. அதனால் மிக்க ஆவலுடன் கம்பனின் ராம காதையை எளிய தமிழில் விளக்கும் தங்கள் பணியை படித்துப் பரவசப்பட்டேன். வாழ்க உங்கள் சிறப்பான தொண்டு! வாழ்க பல்லாண்டு!!.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *